Bodil Hedlund om att entusiasmera alla i långa projekt

Omfattande projekt sträcker sig ofta under en lång tidsperiod och som projektledare kan det vara en utmaning att kunna entusiasmera alla projektets intressenter. Vi bad vår kompetenta partner Bodil Hedlund att dela med sig av sin syn på ämnet.

– Det är avgörande för projektet att hålla intresset och engagemanget vid liv. Det kan vara många som konkurrerar om projektets resurser. Naturligtvis är det viktigt att behålla dessa under hela projektperioden, vilket kräver intresse från omgivningen. Dessutom är det nödvändigt att involvera den mottagande organisationen eftersom det är de som så småningom ska nyttja resultatet av projektet. Här vill jag poängtera vikten av förändringsledning. Det spelar ingen roll hur väl man genomför aktiviteter eller håller tidsplaner om det inte finns ett förberett mottagande. Projektet är inte lyckat förrän det som lämnats över fungerar i linjen och effektmålen uppnåtts. 

Du har lång erfarenhet av att driva projekt under längre tid. Vilka de viktigaste nycklarna för att lyckas entusiasmera alla inblandade parter?

– Jag brukar arbeta med fem nycklar för att lyckas med projekt som pågår under längre tid, dessa är lyhördhet, visioner, tydlighet, kommunikation och transparens. En projektledare måste vara lyhörd och uppmärksam på vilka behov som finns, men även en visionär som håller kompassen och entusiasmerar andra. Eftersom det är svårt att hålla engagemanget på en konstant hög nivå under ett långt projekt är det viktigt att vara tydlig med när deltagaren förväntas engagera sig och när deltagaren inte behöver vara lika närvarande i projektet. Det underlättar även för planeringen. Vidare gäller det även att regelbundet informera alla inblandade om aktiva progresser och belysa framgångar för att projektet inte ska falla i glömska. Slutligen är det viktigt att visa transparens vid eventuella förseningar och att ta lärdom av sina misstag. Transparens och tydlighet är A och O för att återuppbygga förtroendet och upprätthålla intressenters vilja att vara med under hela projekttiden.

I år firar Donald Davies & Partners 20 år. Hur ser du att projektlängden och mängden projekt kommer att utvecklas i framtiden?

– Jag tror att de omfattande och långa projekten är svåra att driva i någon annan form än just genom olika projektmodeller, som exempelvis agila eller mer traditionella metoder. De mindre projekten drivs mer som verksamhetsutveckling och då i den normala linjen. Det kan innebära att initiativen drivs mer stegvis, där funktionalitet byggs på allteftersom resurser och behov uppstår. Dock behöver inte det innebära att kunskapen om hur projektarbete bedrivs inte behövs. Det kan fortfarande finnas behov av att följa mindre initiativ som projekt, inte minst finansiellt.

Hälsningar

Bodil Hedlund
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

 

Läs mer om hur vi firar vårt 20-årsjubileum. Ta del av vår historia och framtid här! 

Vill du veta mer om hur vi leder projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Fem stora trender inom projektledning 2021


Inför det nya året samlade vi ett gäng erfarna projektledare och konsulter för att diskutera årets trender och utmaningar inom projekt- och förändringsledning. Här har vi samlat de fem viktigaste trenderna att hålla koll på i år.

 

Projektledning i en digital miljö
Som en följd av pandemin har digitala arbetsformer ersatt flera av de traditionella metoderna i att driva projekt, men inom flera branscher finns fortfarande stora utmaningar. Detta innebär att vi kommer se en fortsatt innovativ utveckling av digitala arbetsmetoder inom projektledning 2021.

Agila metoder och arbetssätt
Allt fler företag eftersträvar ett mer agilt arbetssätt, men ofta saknas den kunskap och kompetens som krävs. Vissa tillämpar en blandning av agila och traditionella metoder och utformar därmed egna projektmodeller. Att övergå till att arbeta agilt är en förändringsprocess som kan ta flera år att implementera och det krävs högt engagemang och mycket arbete – även från kundernas sida.

Att följa regelverk inom projekt
Hur projektledare ska förhålla sig till specifika regelverk och samtidigt effektivt driva komplicerade processer framåt har blivit ett hett ämne under de senaste åren, inte minst i samband med att dataskyddslagen (GDPR) trädde i kraft 2018. Projektledare upplever
ofta att man hamnar i en gråzon för de uppsatta regelverken och det finns ett starkt behov av forum för detta.

Hållbarhetsprojekt
Som en följd av ökad medvetenheten vill allt fler företag och organisationer arbeta utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Det finns en vilja att skapa hållbara arbetssätt och metoder med framtiden i åtanke. Detta medför stora förändringsprocesser som kräver kompetenta projekt- och förändringsledare.

Behovet av kombinerad kompetens
En slutsats som baseras på våra partners erfarenheter och våra kunders behov visar att allt fler företag och organisationer söker projekt- och förändringsledare med bred kompetens framför spetskompetens. Vi ser en ökad efterfrågan av projektledare med tydliga ledaregenskaper samt hög kunskap inom själva hantverket som är projektledning. Det viktigaste är att alltid leda projektet i mål.

 

Vad ser du för trender? Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Vill du veta mer om hur vi leder projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

 

Hälsningar
Projektledare och partners, Donald Davies & Partners

 

Läs mer om hur vi firar vårt 20-årsjubileum. Ta del av vår historia och framtid här! 

Jan Olsson om projektledning som ett tidlöst hantverk

Att kunna identifiera kritiska framgångsfaktorer är en avgörande del av projekt- och förändringsarbete. Vi bad vår erfarna partner Jan Olsson att dela med sig av sin syn på projektledning som ett bestående branschoberoende hantverk.

– Jag anser att det hantverksmässiga arbetet inom projektledning är tidlöst och branschoberoende, det handlar om att uppnå ett givet resultat tillsammans. Hantverket består i att anpassa metoder och tillvägagångssätt utifrån givna förutsättningar i verksamheten, att leda, guida och stötta teamet så vi gemensamt når våra mål på utsatt tid och med givna medel. Med tillvägagångssätt avses allt arbete och alla metoder ifrån fullständigt agilt till den klassiska vattenfallsmetoden.

Hur ser du på projektledarens roll att definiera tydliga mål och kritiska framgångsfaktorer?

– Det handlar om kunskap att kunna leda ett team av människor mot ett gemensamt mål, en målbild där vi ska befinnas oss tillsammans när vi är klara – en tydlig “Definition of Done”. Som senior projektledare har du den kunskap och de erfarenheter som krävs för att du oavsett bransch snabbt ska kunna sätta dig in i projekt och definiera verksamhetens behov och identifiera de kritiska frågorna som du ska jobba med. 

Donald Davies & Partners fyller 20 år under 2021! Vad ser du för bestående förändringar inom projektledning inför framtiden? 

– Oavsett om ledarskapsrollen benämns som projektledare eller något annat i framtiden kommer behovet av det hantverksmässiga arbetet att bestå, att fokuserat kunna leda projekt och processer mot önskade mål och skapa bestående förändringar i verksamheten eller pricka “marknadsfönstret” för den utvecklade tjänsten eller produkten. Projektledning är ett hantverk i sig och behovet av att leda utveckling och förändring av verksamhet, produkter eller tjänster kommer alltid att finnas enligt mig!

Hälsningar

Jan Olsson
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

 

Läs mer om hur vi firar vårt 20-årsjubileum. Ta del av vår historia och framtid här! 

Vill du veta mer om hur vi leder projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Ta del av vårt första Caseporträtt: Lars-Erik Sjöstrand om konstanta värden inom projektledning

Med 20 år i branschen vet vi att det finns ett antal grundläggande egenskaper för lyckad projektledning som är konstanta. Vi bad Lars-Erik Sjöstrand, en av våra seniora partners att peka ut några av dessa egenskaper.

– Jag tycker att våra värdeord representerar de grundläggande egenskaper som behövs för alla ledande roller inom projekt- och förändringsarbeten. Du behöver vara trygg i dig själv för att kunna leda andra. Du behöver ha modet för att bana väg i frågor som saknar enkla svar. Slutligen behöver du förmågan i både kunskap och erfarenhet, men kanske framförallt i drivkraft för att föra arbetet framåt. 

Definitionen av projekt- och förändringsarbete kan uppfattas som rörlig. Hur påverkar det rollen som ledare för ett projekt eller en förändringsprocess?

– Det är främst metoder och arbetssätt som är i ständig utveckling. Där gäller det såklart att hänga med i svängarna och tillskansa sig de kunskaper som krävs för att tillämpa nya arbetssätt, som exempelvis SAFE (Scaled Agile Framework). Men inom de uppdrag som jag arbetar med, som kan spänna tvärs över en större organisation under en längre tid, krävs det fortfarande någon som koordinerar och håller ihop helheten. För att lyckas med en förändring krävs det i princip samma saker av en ledare nu som för 20 år sedan, på den tiden då RUP (Rational Unified Process) var det modernaste arbetssättet.

Donald Davies & Partners fyller 20 år under 2021! Hur tror du att projektledarrollen kommer utvecklas och se ut i framtiden?

– Eftersom många organisationer utvecklar sina arbetssätt genom att alltmer integrera verksamhetsutveckling i sin linje tror jag att många småskaliga och enklare projekt kommer att försvinna som företeelse. När det gäller större förändringsarbeten kommer det fortsatt finnas behov av en sammanhållande roll som driver förändringen från punkt A till B. I den rollen gäller det att vara lyhörd och anpassa förändringsarbetet till organisationens olika arbetssätt, men samtidigt fokusera på intressenthantering och kommunikation. Det är inte alltid ett lätt arbete, men det är alltid väldigt roligt!

Läs mer om hur vi firar vårt 20-årsjubileum. Ta del av vår historia och framtid här! 

Vill du veta mer om hur vi leder digitala projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

 

Hälsningar

Lars-Erik Sjöstrand
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

Donald Davies Stipendium – en kvalitetsstämpel för projektledare

Derya Tumayer, projektledare på WSP Management i Göteborg och ledamot i Svenskt Projektforums styrelse, är ny jurymedlem för Donald Davies Stipendium. Vi bad Derya dela med sig om sina erfarenheter inom projektledning och varför du ska nominera en skicklig projektledare till stipendiet, eller söka det själv!

 

Hej Derya, berätta om din bakgrund som projektledare?

– Min resa till projektledning inleddes 2010 då jag började jobba som arbetsledare inom byggproduktion, efter några år bytte jag spår och blev entreprenadingenjör och hade rollen som projektinköpare. År 2018 valde jag återigen att byta spår, den här gången från byggproduktion till projektledning, sedan dess jobbar jag som projektledningskonsult. Jag har agerat bygg- och projektledare inom olika typer av projekt med varierande omfattning.

Handlingskraft är en viktig nyckel till lyckad projektledning

Du har en gedigen erfarenhet av projektledning, vilka egenskaper anser du utmärker en framstående projektledare/förändringsledare?

– Det kanske kan låta klyschigt, men en projektledares framgångar grundar sig mycket i individens driv, vilja, engagemang och beslutsamhet. Förutom dessa egenskaper är det viktigt att en projektledare är god och tydlig i sin kommunikation, vilket även innefattar regelbunden uppföljning. En framgångsrik projektledare är en lyhörd person som är öppen för idéer från projektmedlemmar och projektets intressenter, men det är även viktigt att vara en god analytiker och att vara kapabel till att fatta beslut utifrån andras åsikter och förslag. Jag vill påstå att handlingskraft är en viktig nyckel till lyckad projektledning.  

Hur ser du på Donald Davies Stipendium och vikten av att lyfta fram framstående projektledare?

– Jag anser att stipendiet är ett både viktigt och roligt sätt att lyfta fram riktigt duktiga projektledare och samtidigt hylla projektledarrollen i stort. För de projektledare som väljs ut som finalister, och inte minst vinnaren själv, blir stipendiet en kvalitetsstämpel som stärker deras varumärke.

Donald Davies Stipendium är ett samarbete mellan Donald Davies & Partners och Svenskt Projektforum, varför anser du att man ska söka stipendiet? 

– Här vill jag återigen betona den kvalitetsstämpeln som stipendiet innebär för projektledare, men även den övriga positiva uppmärksamheten och spridning av ditt varumärke som följer. Slutligen vill jag även peka på vinnarens möjlighet att ta ytterligare kliv i karriären genom utbildning och certifikat för 50.000 kr som stipendiet innebär.

 Läs mer om stipendiet här

 

 

 

Foto: Anna Sigvardsson

De tre viktigaste egenskaperna hos en skicklig projektledare

Vill du bli, eller ska du rekrytera, en skicklig projektledare? Tillsammans med några kompetenta projektledare har vi diskuterat vilka som är de viktigaste egenskaper en projektledare bör ha.

Vi satt oss ner tillsammans med förra årets finalister till Donald Davies Stipendium (Nomineringen för 2021 är öppen nu!) för att diskutera frågan “Vilka är de viktigaste egenskaperna, eller beteendena, en projektledare bör ha?” Här nedan sammanfattar vi vad de landade i:

Skapa struktur och planera klokt

Grunden i projektledning handlar om god planering och att strukturera upp arbetet. Att behärska projektverktygslådan, med dess olika metoder, samt att fånga upp problem och att vara resultatorienterad, är viktigt.

Ge teamet förtroende och stöd

Förmågan att se varje medarbetare, att ha tillit till sitt team och att se till så de får det stöd de behöver är avgörande. Som projektledare ska du se till så att alla medarbetare och intressenter får chansen att bidra till framgång!

Kommunicera med blicken på målet

Vi har hört det förut: En tydlig och transparent kommunikation är nyckeln till en effektiv projektledning. Sätt bra ramar, hålla blicken på målet – och kommunicera, repetera, kommunicera!

 

Känner du till någon skicklig projektledare som förtjänar att uppmärksammas? Nominera sig själv eller någon annan till Donald Davies Stipendium 2021 här!

Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos en projektledare? Diskutera gärna på vår LinkedIn och Facebook, eller kontakta oss på Donald Davies och Partners. Vi kan projekt.

Digitala möten och projektledning på distans – lösningar och tips

Under det senaste året har digitala möten blivit ett alltmer vanligare arbetssätt inom många branscher. I ett tidigare blogginlägg diskuterade vi olika utmaningar och problem som kan uppstå med digitala möten inom projekt. Här fördjupar vi oss ytterligare i dessa utmaningar och presenterar några lösningar och tips.

Tillsammans med några av våra projektledare har vi diskuterat utmaningar och problematik kring digitala möten och att driva projekt på distans. Vi har landat i 6 problemområden och presenterar nu tips och lösningar kring dessa.

Antal deltagare och teknik
Genom att begränsa antalet mötesdeltagare minimerar man risken att mötet upplevs som rörigt. Ett möte med ca 5-7 deltagare brukar ofta anses som optimalt för ett möte där alla deltagare ska komma till tals och interagera med varandra.

För att få ett personligt intryck av alla mötesdeltagare är det en fördel om samtliga deltagare använder sig av både ljud och video vid mötet, åtminstone vid mötets inledning. Det blir enklare att föra diskussioner om alla både kan höra och se varandra under mötet. Vikten av att kunna se varandras kroppsspråk och möjligheten att kunna använda sig av exempelvis en whiteboard och andra verktyg ska inte underskattas i detta sammanhang.

Det är vanligt att folk pratar i mun på varandra. Då är det viktigt med en stark moderator som kan styra upp det hela.

En uppmärksam och drivande moderator
Även om antalet mötesdeltagare är begränsat finns det alltid en risk att folk pratar i mun och avbryter varandra. Därför är det viktigt med en bra moderator som kan fördela ordet rättvist, följer agendan och även upprättar några förhållningsregler som ska göra mötet så bra som möjligt, exempelvis uppmana deltagarna att stänga av sina mikrofoner när de inte har ordet. Det är även viktigt att du som mötesledare är entusiasmerande och känner dig trygg i din roll för att kunna få med dig hela gruppen. Det är även viktigt att mötesledare är ett föredöme när det gäller att passa och följa angivna tider.

Antalet möten och struktur
Många upplever att stora mängder möten kan vara påfrestande, dessutom är det svårt att bibehålla koncentration och energi under längre möten. En lösning kan vara att ha flera kortare möten istället för färre längre möten. Med en sån lösning blir det dock ännu viktigare att ha regelbundenhet och en tydlig agenda inför varje möte, samt någorlunda liknande struktur på varje möte för att underlätta för deltagarna.

Ett bra och tydligt strukturerat introduktionspaket underlättar för både projektledare och nya medarbetare

Digital onboarding med ett bra intropaket
Under en tid då det mesta sköts på distans blir det naturligt att vissa saker tar längre tid än vanligt, inte minst onboarding av nya medarbetare. Att skapa sociala band mellan nya medarbetare och att tillgängliggöra nödvändig information inom projekt är två aspekter som blir lidande genom att projektet genomförs på distans. För att underlätta och minimera tidsaspekten för både projektledare och nya medarbetare kan man ta fram ett “introduktionspaket” som fungerar både som bakgrundsmaterial och manual för den nya medarbetaren. Som ledare ska du se till att den nya medarbetaren har hittat, läst och förstått innehållet i intropaketet, gör därför alltid en uppföljning på det.

Individuella möten – slå en signal
Som projektledare bör man även se till att avsätta tid för individuella möten, både med nya och redan bekanta medarbetare. Genom digitala möten är det svårt att se om någon exempelvis har missuppfattat något eller mår dåligt, därför är det bra att projektledaren ser till att prata med alla medarbetare individuellt för att båda parter ska få ett tydligare intryck av varandra. Glöm inte bort att man kan nå varandra väldigt enkelt via telefon. Det klassiska telefonsamtalet kan dessutom ibland kännas personligare än ett möte över länk.

Riktigt värdefullt med morgonkaffe på mobilen, då vi får snacka om allt annat än jobb

Sociala aktiviteter funkar även digitalt
Många anser att de sociala delarna på en arbetsplats är ett viktigt inslag i det vardagliga arbetet. Det spontana mötet vid kaffemaskinen eller i lunchrummet kan fungera både som andrum i arbetet och som en källa till kreativitet. Nu när många arbetar hemifrån kan gemensamma aktiviteter på digitala plattformar vara ett alternativ till detta. Man kan exempelvis arrangera digitalt morgonfika eller after work. I en grupp med många nya medarbetare kan man ha tävlingar och andra inslag för att lätta upp stämningen.

Läs även vårt tidigare Insight om Digitala möten och projektledning på distans – utmaningar och tips.

 

Vill du veta mer om hur vi leder digitala projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Digitala möten och projektledning på distans – utmaningar och tips

Den rådande coronasituationen har med full kraft utmanat några av de traditionella arbetsformerna som används för att driva projekt. Vi samlade några av våra projektledare för att diskutera de vanligaste utmaningarna med digitala möten och med att driva projekt på distans.

Som en följd av den rådande pandemin har digitala möten i stor utsträckning ersatt fysiska möten och är numera en del av det vardagliga arbetet inom många branscher. Med de digitala lösningarna tillkommer visserligen en del möjligheter, men under det senaste året har det blivit tydligt att det även finns en hel del utmaningar med digitala möten och att driva projekt med endast digitala möten.

Vi har identifierat två återkommande områden; struktur och spontanitet.

Struktur
Många upplever att det kan bli rörigt under digitala möten. Ett för stort antal mötesdeltagare, tekniska problem med ljud och bild samt avsaknad av struktur är några av de problem som lätt uppstår. Även stora mängder av möten och deras varierande längd kan vara påfrestande aspekter. En tydlig mötesinbjudan och agenda är tips på lösningar under perioder då de digitala mötena är många.

Med digitala möten går man miste om det värdefulla snacket vid kaffeautomaten där man vanligtvis kan snappa upp idéer och tankar.

Spontanitet
Med möten på distans går man miste om fysiska observationer, kroppsspråk och spontana idéer, vilket enligt många är en viktig del i den kreativa processen och i det vardagliga arbetet. Många upplever även att det dagliga utbytet vid exempelvis arbetsplatsens kaffeautomat är en viktig del av vardagen som man går miste om när allt arbete sker på distans.

Det är svårt att uppfatta om någon i teamet har lågt engagemang eller om “något är fel” över digitala kanaler. Där är det fysiska mötet oslagbart…

En lösning för att inte gå miste om spontaniteten kan vara att anordna aktiviteter på distans, som digital fika eller after work. Man får då möjlighet att ventilera och ha de vardagliga samtal som vanligtvis skulle ha ägt rum i exempelvis lunchrummet.

Det tar långt tid är att bygga upp relationer till människor. Att hitta digitala lösningar ordnar sig alltid, det är ett mindre problem i jämförelse.

En stor del av problematiken med att driva projekt digitalt uppkommer redan vid inledningen av ett nytt projekt. Det är väldigt viktigt att få med sig hela gruppen direkt när projektet inleds, vilket kan vara svårare när uppstartsmöten och liknande endast sker på distans. Det tar helt enkelt längre tid att lära känna varandra om man uteslutande möts via video- och samtalstjänster. Det finns även situationer där fysiska möten helt enkelt är mycket bättre lämpade än digitala möten. I en situation där man exempelvis ska framföra ett negativt besked för någon är oftast bättre att genomföra detta “face-to-face”, detta gäller för båda parterna.

 

Läs vårt nästa Insight på detta tema där tar vi fokuserar på ytterligare tips och lösningar med digitala möten och att driva projekt på distans.

 

Vill du veta mer om hur vi leder digitala projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Omvärlden, projektet och kulturen – tre faktorer som avgör förändringen

Vad avgör egentligen om en förändring kommer att lyckas eller inte? Mycket är upp till projektledaren och projektet som är ämnat att starta förändringen, men inte allt (som pandemin just nu gör oss varse). Med kunskap om vilka övergripande faktorer som påverkar en förändring, kommer värdefulla insikter och en större möjlighet att kunna påverka slutresultatet.   

Som projektledare ligger ditt fokus främst på projektet – planering, genomförande och överlämning. Uppgiften är att etablerar en vinnande projektkultur och ett dynamiskt och slagkraftigt team som kan generera projektresultat. Men det är inte bara projektet som påverkar om den större förändringen lyckas.

Omvärlden kan plötsligt förändra allt

De övergripande faktorerna i en förändring kan liknas med fälten i en piltavla där alla “ringar” påverkar resultatet. Den innersta ringen, i mitten, är projektet. Nästa ring är verksamheten och dess kultur. Och runt omkring alltihop finns den stora omvärlden. Likt det kända uttrycket “operationen lyckades, men patienten dog”, hjälper ett väl genomfört projekt föga om inte verksamheten är med på tåget, eller om omvärldens plötsligt förändras och omöjliggör ett lyckat projekt eller en framgångsrik förändring.

Kultur och tankemönster styr förändringen

Verksamhetskulturen, den andra ringen, är avgörande för en lyckad förändring. Om inte alla som påverkas av förändringen i verksamheten förstår varför den görs och anammar de tankemönster som det nya kräver, kommer förändringen aldrig starta, än mindre få fäste i verksamheten. Som projektledare behöver du se till så att rätt förutsättningar för en förändring i verksamheten finns. Du behöver få grepp om kulturen genom att bland annat göra en intressentanalys, identifiera de informella ledarna och se till så att en effektiv kommunikationsplan finns på plats.

Omvärlden, den tredje ringen längst ut, kan förändra allting helt och hållet. Till exempel kan marknaden eller konjunkturen förändras negativt, en konkurrent plötsligt ändra sin strategi eller så kan högst oväntade saker såsom en pandemi inträffa. Omvärlden kan inte verksamheten, än mindre projektledaren, göra något åt. Men du som projektledare kan hjälpa styrgruppen försöka att hålla kontinuerlig koll så att möjligheterna att parera och ändra strategi blir större.

Frågor du kan ställa styrgruppen är: Har någon till uppgift att övervaka omvärlden? Gäller affärscaset som ligger till grund för projektet och förändringen fortfarande? Själv brukar jag föreslå att styrgruppen ser över detta varje kvartal, och att en större audit genomförs var sjätte månad, åtminstone på de mest strategiska projekten.

Som projektledare behöver du fokusera på projektet, lyfta blicken till verksamheten och förstå att omvärlden påverkar. Gör du det går du från att vara en projektledare, till att bli en förändringsprojektledare.

 

Vill du veta mer om hur vi leder förändringsprojekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

 

Detta Insights publicerades i november 2018, här återpublicerat efter viss uppdatering.