Upptäck våra ledande principer: Trygghet, Mod och Förmåga

Ny teknik såsom AI, förändrade beteenden och samhällsstrukturer, konjunkturer… Ständig förändring är något som präglar vår värld och även våra projekt. Förmågan att navigera klokt och leda förändringar är mer utmanande och viktigare än någonsin. Till vår hjälp som förändrings- och projektledare har vi våra värderingar och vår kultur som ger riktning och trygghet – sammanfattat i våra värdeord.

För snart tio år sedan gjorde vi ett varumärkesarbete och kom gemensamt fram till tre värdeord som sedan dess genomsyrar Donald Davies & Partners. Våra värdeord – trygghet, mod och förmåga – utgör grunden för vårt varumärke och hur vi är som projektledare och förändringsledare. Enligt oss är dessa tre egenskaper de viktigaste egenskaperna hos en bra projektledare. Här kan du läsa mer om våra värdeord och vilken betydelse som vi tillskriver Trygghet, Mod och Förmåga.

TRYGGHET
I projektledarens värld är det inte en enskild resa, utan en gemensam resa som det handlar om. Därför krävs det ett ömsesidigt förtroende och samarbete mellan de som är involverade i projektet. Det är viktigt att vårt samarbete bygger på tillit och trygghet.

Att skapa trygghet i teamet
En viktig del i att skapa trygghet i ett team är att ge utrymme för feedback och att vara öppen för att lyssna. Som projektledare är det avgörande att börja med sig själv och att vara trygg i sin egen roll. Det innebär dels att vara bekväm i sin förmåga och kunskap, men även att våga visa sårbarhet och att våga erkänna sina egna misstag. Då är man med och skapar en atmosfär som uppmuntrar till öppenhet och tillit.

Projektledaren bidrar till något så viktigt som att höja teamets kompetens och engagemang! Därför är det bra att uppmuntra till återkoppling och idéer och tankar från alla involverade. Som projektledare är din uppgift att tydligt kommunicera vad som behöver göras, hur det ska genomföras, varför och vilka förväntningar som finns. Genom att själv vara trygg, tydlig och kommunikativ skapar du en trygg atmosfär.

MOD
Vid stora förändringar uppstår ofta motstånd som en naturlig reaktion. Som ledare och projektledare måste du vara modig och våga utmana etablerade strukturer och utforska nya vägar. Mod handlar även om att lita på medarbetare och projektmedlemmar, och inse att man inte behöver göra allt ensam eller styra allt i minsta detalj.

Att agera utifrån kundens bästa
Mod är också att agera för kundens bästa, även när våra beslut ifrågasätts. Det handlar om att ta på sig utmanande uppgifter med förtroendet och tillförsikten att man kan hantera situationen. Att vara rak och ärlig när andra drar sig tillbaka är ett uttryck för mod. Mod är en viktig del av vår företagskultur och en egenskap som starkt präglade vår medgrundare Donald Davies.

FÖRMÅGA
Förmåga är en central del av uppdraget som projektledare. Det är inte enbart ett ord i vår företagsstrategi, det utgör grunden för allt vi gör. Som projektledare har vi kompetensen och kapaciteten att ro komplexa projekt i hamn – och nyfikenheten att alltid tillskansa oss ny kunskap och erfarenhet. Vi levererar i tid, med hög kvalitet och inom de överenskomna budgetramarna. Vår förmåga är det som ger våra kunder trygghet.

Att leverera med gott resultat
En viktig aspekt av vår förmåga är vår förmåga att alltid rekommendera och genomföra de bästa möjliga lösningarna för våra kunder. Vi agerar som rådgivare och partners och är medvetna om att våra beslut direkt påverkar kundens resultat. Vår förmåga innebär att vi inte bara kan förstå vad som krävs, utan också att vi kan leverera det som våra kunder förväntar sig.

DEN GYLLENE TRION
Tryggheten i vår förmåga ger oss mod att utmana, att prova nya saker och våga. Genom att våga skaffar vi oss erfarenheter som ytterligare stärker vår förmåga. I sammanhanget är trygghet, mod och förmåga sammanflätade grundstenar för projektledarskapet.

Våra värdeord är något som alla på Donald Davies & Partners känner till och relaterar till. Trygghet, Mod och Förmåga präglar vår kultur och organisation – tre värdeord som är vår kompass som troget leder oss i rätt riktning mot att ständigt utvecklas som projektledare och förändringsledare.

Vad har du för tankar och åsikter om våra värdeord? Har ni tydligt definierade värdeord?

Välkommen att kontakta oss eller fortsätt gärna diskussionen på vår LinkedIn.

Hälsningar,
Per Eltell
Vd Donald Davies & Partners

Relaterade Insights & Nyheter