Så påverkas projekt vid osäkerhet och snabba förändringar

Lågkonjunktur, orolig omvärld samt ny politisk styrning, innebär ökad osäkerhet och det finns en stor vinning i att vara snabbrörlig. Vad får projektledningen för betydelse och hur kan olika projekt påverkas i ett instabilt läge? Det kommer vi att gå djupare in på i denna bloggserie.

Detta är den första delen i vår bloggserie om projektledning i en föränderlig värld. I del två kommer vi att dyka in i själva ledarskapet och hur viktigt det är att våga utmana befintliga strukturer och normer. I den tredje och sista delen kan du ta del av en checklista för hur du kan se tillbaka på en utmanande tid i retroperspektiv för att se till att ta med dig lärdomar inför kommande projekt. Det är vanligt att direkt efter en tuff och utmanande tid kasta sig in i något nytt, men desto viktigare blir det att stanna upp och dra lärdom av det som varit.

Ökat fokus på sekretess och säkerhet
När det blåser osäkra och oroliga vindar i vårt samhälle tenderar säkerhetsfokuset att bli alltmer framträdande. Plötsligt kan det bli allt viktigare att skydda kritisk data och affärsinformation. I de fall där nya konsulter tas in i ett känsligt projekt i en osäker tid så kan de behöva genomgå en omfattande säkerhetsklassificering, vilket kan ta lång tid. Vilket förstås är utmanande. Andra projekt kan även bli pausade i flera år på grund av att projekt kopplade till säkerhet och sekretess prioriteras. Det finns en uppenbar risk att tappa kompetenta kandidater eller medarbetare på grund av långa ledtider.

Good enough istället för perfektion
När det sker stora förändringar i samhället så leder det naturligtvis även till nya projekt. Det kan handla om nya regeringsuppdrag och EU-direktiv. Ofta leder detta till stora och komplexa projekt som behöver genomföras på kort tid för att möta de nya direktiven. Trots att det blir ökat fokus på sekretess och säkerhet i vissa projekt kan ibland “good enough” vara det bästa alternativet i andra projekt, för att komma i mål med projekten inom utsatt deadline. Här kan det krävas mod för dig som projektledare, då det till exempel handlar om att ifrågasätta befintliga normer och system.

En typ av projekt som inte brukar prioriteras lika högt vid lågkonjunktur eller osäkra tider är hållbarhetsprojekt. De får ibland lämna plats till initiativ som tas för att öka försäljning och att förbättra resultatet på kort sikt. Hållbarhet är dock viktigt vid alla typer av projekt. Använd gärna vår checklista för hållbara projekt för att säkra upp att projektet får ett hållbarhetsfokus från start.

Som projektledare är det viktigt att finnas redo att svara på frågor, både från organisationen och från media, särskilt när omständigheter snabbt förändras.
Det är viktigt att uppmärksamma tecken och signaler på eventuella förändringar som skulle kunna påverka ditt projekt. Så att ni kan ta fram riskanalyser och backup-planer och snabbt driva projektet framåt.

Do or die – ta tjuren vid hornen
Något som tidigare har bedömts som omöjligt, behöver i skarpa lägen omvärderas och ses som utmaningar. Många av oss har erfarenhet från tidigare kriser, som till exempel Telekomkrisen i början av 2000-talet. Där det var ”do or die” som gällde för många företag. Då var det nödvändigt att ta tjuren vid hornen, kliva över hinder och att se till att använda rätt resurser.

Projektledare behöver vara beredda på att ta snabba beslut och hitta alternativa lösningar när något går fel. I och med Covid-19 och kriget i Ukraina har vissa projekt haft större risker. Leveranstider har blivit långa och det är svårt att förutse plötsliga brister på råvaror och komponenter. Detta påverkar till exempel projekt som innehåller hårdvarubaserade komponenter.

Osäkra tider kräver snabba beslut och fokus kan skifta snabbt gällande var prioriteten läggs. I kommande Insights kan du läsa mer om ledarskapets roll och betydelse i osäkra och snabbföränderliga tider.

Vad har du för tankar och erfarenheter av projekt och projektledning i tuffa tider?

Välkommen att kontakta oss eller fortsätt gärna diskussionen på vår LinkedIn.

Hälsningar,
Pernilla Lindberg
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

Relaterade Insights & Nyheter