Vad innebär egentligen hållbarhet i projekt? Tre olika perspektiv.

Ett hållbarhetsfokus och en hållbarhetsstrategi är en hygienfaktor för de flesta branscher och företag idag. Men på vilka sätt kan man förhålla sig till hållbarhet när det kommer till projekt, där många personer är involverade, system ska bytas ut och förändringar kommer att ske?

Detta Insights är första delen av tre i vår serie om hållbarhet i projekt. I den första delen belyser vi tre olika perspektiv för hur man kan tänka kring hållbarhet i projekt. Kanske tänker du på något mer än det som vi valt ut här? Fortsätt gärna diskussionen på vår LinkedIn!

Medveten konsumtion och lång livscykel
Hållbarhet i projekt kopplar vi naturligtvis till konsumtion i sig, hur man gör med resor, inköp och tar hänsyn till energiförbrukning. Men även utifrån ett återvinnings- och livscykelperspektiv. Det är viktigt att göra en behovsanalys från start. Behöver det system som man frångår verkligen bytas ut, eller kan det fortsätta förvaltas i uppdaterad form eller på ny hårdvara? Hur länge kommer det nya systemet att hålla rent livscykel-mässigt? Man kan även ställa tillverkning av exempelvis ny hårdvara och den energi och resurser som förbrukas vid nytillverkning av komponenter mot en lägre energiförbrukning och ekonomisk nytta som den nya hårdvaran skulle bidra till.

Hållbara personer innebär hållbara projekt
I ett projekt är det ofta många involverade personer som ska driva projektet och arbeta under en lång tid. För att personerna ska hålla i längden så gäller det att hushålla med personella resurser, hur projekten drivs och styrs avgör hur uthålligt man jobbar. Det är en resursfråga avseende pengar, tid och personal. Man behöver exempelvis se till så att inte arbetsbelastningen blir för tung eller att för få personer tillsätts i början. Som projektledare behöver man i så fall säga ifrån tidigt, oavsett vad projektdirektivet säger om personresurser. Annars blir det snart ohållbart.

Dålig implementering utan tanke på långsiktig förvaltning – ohållbarhet i sin renaste form.
Ett skede där hållbarhet är en viktig fråga är när det kommer till implementeringen och förvaltningen av ett projekt. Man bör inte genomföra ett nytt projekt eller en förändring, om man inte bäddat för att man kan ta hand om implementeringen och resultatet på ett bra sätt. Det är viktigt att redan från början i ett projekt ha en plan för hur förvaltning och eventuellt avveckling av befintliga system ska hanteras, så att projektets mål och resultat kan förvaltas på ett bra sätt.

Här har vi beskrivit hållbarhet utifrån tre olika perspektiv. I nästa Insights kommer vi att gå djupare in på hur man kan göra ett projekt till en hållbar resa – från start till mål och även efter målgång. I den tredje och sista delen av vår serie kan du ladda ner och ta del av vår Checklista för hållbarhetsfokus i projekt.


Hälsningar,
Robert Staflin & Mats Gustafsson
Projektledare och partners, Donald Davies & Partners

Vad har du för tankar och erfarenheter av hållbarhet i projekt? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår LinkedIn.

Relaterade Insights & Nyheter